Användarvillkor – minnsmig.se (ver. 1.0 gäller från 2018-03-01)

Dessa användarvillkor ("Användarvillkoren") gäller för ditt användande av webbplatsen
www.minnsmig.se och de tjänster som tillhandahålls där och som tillhandahålls av Spritsa AB
("Spritsa ") med registreringsnummer 559110-7023. Genom att besöka www.minnsmig.se
och/eller fortsätta använda Tjänsten bekräftar du att du har läst och godkänner dessa bindande
Användarvillkor.

1 Tjänst och licens
1.1 Spritsa erbjuder en tjänst för att skapa en digital minnesplats på www.minnsmig.se
("Tjänsten"). Genom Tjänsten kan användare enkelt och till en årsviskostnad skapa
sitt eget avtryck för framtiden. Tjänsten hyllar livet och genom bilder, filmer och
texter väljer användaren hur denne vill bli ihågkommen.
1.2 Genom ditt godkännande av dessa Användarvillkor beviljas du en icke-exklusiv, ickeöverförbar,
icke underlicensierbar och begränsad rätt att för personliga, ickekommersiella
ansluta till och använda Tjänsten förutsatt att användande alltid sker
enligt Användarvillkoren och av minnsmig.se från tid till annan tillämpade ritlinjer för
publicering av material på minnsmig.se. Du accepterar att du inte kommer att
kopiera, vidareförmedla eller överföra innehåll eller material som publicerats via
Tjänsten.
1.3 Licensen är förnärvarande begränsad till användande via www.minnsmig.se men kan
komma att utökas med en mobilapplikation i framtiden. Användning via
mobilapplikation kommer att omfattas av dessa Användarvillkor tillsammans med de
separata villkor som gäller för nerladdning av applikationen från en extern
distributionstjänst.
1.4 Du får endast använda Tjänsten i egenskap av någon av de användarkategorier som
definieras nedan. Du får inte kopiera, spara (annat än vad som medges enligt dessa
användarvillkor), ändra, återpublicera, sälja, hyra ut, underlicensiera, exploatera för
kommersiella syften eller återdistribuera material från Tjänsten. minnsmig.se
reserverar rätten att begränsa åtkomsten till områden på Webbplatsen eller
mobilapplikation och du får inte kringgå, åsidosätta eller försöka kringgå eller
åsidosätta någon sådan åtkomstbegränsning.
1.5 Alla varumärken, firmor, logotyper, domännamn och andra kännetecken för
minnsmig.se tillhör enbart minnsmig.se. Licensen ger dig inte några rättigheter att
använda något av dessa kännetecken, varken för kommersiellt eller ickekommersiellt
bruk.
1.6 Du bekräftar att du är helt ansvarig för Internetuppkoppling och/eller mobilavgifter
som kan uppstå när Tjänsten används. Kontakta din Internetleverantör,
mobiloperatör eller motsvarande för att få mer information.
1.7 minnsmig.se ger dig tillgång till och tillstånd att använda Tjänsten enligt dessa
Användarvillkor, men du bekräftar att du är helt ansvarig för att inhämta de tillstånd
som krävs för att publicera material via Tjänsten, exempelvis tillstånd från andra
upphovsmän.
1.8 Tjänsten är inte avsedd att användas för lagring av legalt bindande dokument som t
ex testamenten. Du är välkommen att spara den typen av dokument men du är
medveten om att minnsmig.se inte kan ta något ansvar vare sig för att garantera
dess existens eller äkthet.
2 Så här skapas en minnesplats
2.1 Du kan själv skapa en personlig minnesplats som du vill lämna efter dig när du
avlider på minnsmig.se. När du skapar minnesplatsen skall du bekräfta din identitet
med bank-id. När minnesplatsen är skapad kan du börja nyttja Tjänsten och till
exempel lägga in dina minnen, anteckna önskemål om hur du vill att din begravning
skall vara eller lämna annan information.
2.2 Om det inte finns en minnesplats skapad efter en person som avlider kan
efterlevande vända sig till någon av de begravningsbyråer som är anknutna till
minnsmig.se för att skapa en minnesplats för sin anhörige.
3 Publicering av minnesplats
3.1 En minnesplats publiceras på minnsmig.se när den person minnesplatsen är skapad
för har avlidit och minnsmig.se fått instruktioner från begravningsbyrå eller utsedd
förvaltare att minnesplatsen skall publiceras. Det är därför viktigt att du som skapar
en minnesplats utser en förvaltare innan du avlider.
4 Tjänstens egenskaper och funktioner
4.1 När du registrerar ett konto på minnsmig.se blir du en användare av Tjänsten.
Endast fysiska personer kan vara användare. Det finns tre kategorier av användare:
a) Innehavare är den person i som skapar en minnesplats för egen del för
publicering efter att Innehavaren avlidit. En Innehavare har fullständig
behörighet till Tjänsten innan den publicerats och kan lägga upp information
och material samt önskemål om t ex begravning. Innehavare kan utse
Förvaltare, bjuda in Besökare som även de kan ges behörighet att ta del av
och lägga upp information i minnesplatsen innan den publiceras. Innehavare
kan endast skapa en minnesplats kopplat till sitt personnummer.
b) Förvaltare är den som fått samtliga rättigheter till minnesplatsen tilldelat sig
av Innehavare eller om ingen Innehavare finns av begravningsbyrån vid
beställning av begravning. En Förvaltare har fullständig behörighet för Tjänsten
efter att minnesplatsen publicerats förutom att ändra grundläggande uppgifter
om Innehavare eller något av det material Innehavare lagt upp om inte
Innehavaren i förväg gett Förvaltare den rättigheten.
c) Besökare, är det som bjudits in till minnesplatsen av Innehavare eller
Förvaltare eller besöker minnesplatsen spontant. Alla Besökare kan ta del av de
publika delarna av minnesplatsen. För att få tillgång till de delar av
minnesplatsen som inte är publika och kunna dela ett minne måste Besökare
registrera sig som användare i Tjänsten och bekräfta sin identitet via bank-id.
En besökare kan vara knuten till en eller flera minnesplatser.
4.2 Innehavare och alla användare enligt a-c ovan, måste för att kunna använda
Tjänsten, vara registrerade och tilldelade ett användarkonto i Tjänsten. Genom att
registrera sig som användare verifierar användare sin identitet genom Bank-id. Vid
registrering som användare måste användaren uppge namn, adress och
kontaktuppgifter för att minnsmig.se ska kunna kontakta användaren i frågor som
rör Tjänsten.
4.3 Innehavare eller Förvaltare kan bjuda in Besökare. Besökare kan även registrera sig
via Tjänsten när minnesplats gjorts tillgänglig för allmänheten efter Innehavares
bortgång.
5 Avgifter och betalning
5.1 minnsmig.se tillhandahåller minnesplatsen som ett betalt abonnemang. Att besöka
en minnesplats är gratis. Detsamma gäller registrering som Besökare och Förvaltare.
Att skapa en minnesplats kräver att ett abonnemang tecknas och att de årsavgifter
som minnsmig.se från tid till annan tillämpar betalas innan minnesplatsen kan tas i
bruk. Abonnemang tecknas antingen genom att besöka minnsmig.se eller via
begravningsbyrå.
5.2 Det är inte säkert att alla delar av en minnesplats är tillgänglig för alla Besökare.
Innehavare och Förvaltare kan tilldela olika behörighet till olika Besökare.
5.3 Abonnemang på en minnesplats kan köpas direkt från minnsmig.se eller genom
begravningsbyrå, antingen (1) genom att förskottsbetala en årsavgift som ger
tillgång till minnesplats under viss avtalad period, eller (2) som en del av
begravningsbyråns tjänsteerbjudande. Årsavgift kommer att aviseras Innehavare
under dennes livstid och därefter Förvaltare. Information om tillgängliga
abonnemang, abonnemangstider och priser finns på minnsmig.se.
5.4 När avtal om minnesplats tecknas kommer du få tillgång till denna omedelbart och
möjlighet att lägga in information och innehåll. Du kan du ångra abonnemanget
oavsett anledning och erhålla full återbetalning av alla avgifter som betalats inom
fjorton (14) dagar från den dag då du tecknar abonnemang på minnesplatsen
(”Ångerfristen”). Återbetalning kommer dock inte göras om du har använt
minnesplatsen någon gång under Ångerfristen.
5.5 Ett abonnemang på en minnesplats kommer att förlängas för en ny period om ett år i
taget om det inte sagts upp av Innehavare eller Förvaltare av minnesplatsen till
minnsmig.se före utgången av innevarande abonnemangsperiod. Uppsägningen
börjar gälla dagen efter den sista dagen i den innevarande abonnemangsperioden.
5.6 När abonnemang som tecknats av Innehavare upphört innan minnesplatsen
publicerats kommer ytterligare information och material inte kunna läggas till
minnesplatsen och Innehavarens access till Tjänsten avbryts.
5.7 Minnesplats som publicerats kommer att finnas tillgänglig för Besökare på
minnsmig.se. Dock kommer ingen ny information kunna publiceras om inte att
abonnemanget återupptas genom betalning av vid var tid gällande årsavgift till
minnsmig.se.
5.8 Minnsmig.se kan från tid till annan komma att ändra priset för Tjänsten och kommer
att kommunicera eventuella prisändringar till Innehavare och/eller förvaltare i förväg
och, i förekommande fall, hur man accepterar dessa ändringar. Prisändringar träder i
kraft i början av nästa abonnemangsperiod efter den dag då prisändringen skett. I
den utsträckning det är tillåtet accepterar du det nya priset genom att fortsätta att
använda Tjänsten efter det att prisändringen träder i kraft. Om du motsätter dig en
prisändring har du rätt att avvisa ändringen genom att säga upp ditt abonnemang på
Tjänsten innan prisändringen träder i kraft. Vänligen se därför till att läsa alla sådana
meddelanden om prisändringar noggrant.
6 Innehåll
6.1 minnsmig.se fäster stor vikt vid respekten för andras integritet och upphovsrätt. Alla
personuppgifter som samlas in och genereras genom användande av Tjänsten
behandlas enligt minnsmig.se integritetspolicy [länk].
6.2 När du som använder eller interagerar med Tjänsten kan du välja att skicka, ladda
upp, kommunicera, överföra eller på annat sätt tillgängliggöra innehåll, till exempel
text, bild, film, ljud ("Minnen"). Alla Minnen tillhör den användare som publicerat
Minnet.
6.3 När du publicerar Minne i en minnesplats ger du minnsmig.se rätten att använda
Minne för att tillhandahålla och hantera Tjänsten, för statistiksyften och för
utveckling av Tjänsten på pseudonymiserad eller anonymiserad basis.
6.4 minnsmig.se uppskattar återkoppling med feedback, idéer eller förslag i samband
med Tjänsten (”Feedback”) är din Feedback inte konfidentiell och du godkänner att
minnsmig.se kan använda denna Feedback utan begränsningar och utan betalning
till dig.
6.5 Genom att publicera ett Minne godkänner du att Minnet:
- inte utgör ett intrång på immateriella rättigheter (inklusive upphovsrätt),
publicerings eller sekretessrätt för någon tredje part eller på annat sätt bryter
mot sådan tredje parts rättigheter;
- inte utgör information som du inte lagligen har rätt att distribuera (till exempel
konfidentiell information);
- inte innehåll som är kränkande eller missledande;
- inte utgör information som kan bedömas vara hotande, nedsättande, kränkande,
pornografisk, rasistisk eller etniskt förolämpande, diskriminerande, förtal eller på
annat sätt är olaglig eller olämplig;
- inte innehåller någon oönskad eller obehörig reklam, kampanjmaterial,
skräppost, spam, kedjebrev, pyramidspel eller någon liknande.
- inte innehåller mjukvaruvirus eller andra metoder för att skada Tjänsten,
datorsystem eller andra användare av Tjänsten.
6.6 minnsmig.se uppskattar att bli uppmärksammat på information som tyder på att
Minnen bryter mot dessa användarvillkor eller god sed och Besökare är välkomna att
informera minnsmig.se om möjliga överträdelser genom att använda feedbackfunktionen
i Tjänsten eller via e-post till feedback@minnsmig.se.
6.7 minnsmig.se reserverar härmed rätten att efter egen ensidig bedömning ta bort
Minnen från Tjänsten som bryter mot dessa användarvillkor, god sed eller rättigheter
tillkommande tredje man men har inte skyldighet att göra det. minnsmig.se utför
ingen aktiv granskning av Minnen och har därför inte ansvar för något Minne som du
har publicerat eller på annat sätt använt i anslutning till Tjänsten. minnsmig.se har
inte ansvar för radering eller förlust av något Minne.
6.8 I händelse av att Minne som du skickar, laddar upp, kommunicerar, överför eller på
annat sätt tillgängliggör i minnesplats via Tjänsten ger upphov till någon immateriell
rättighet (exempelvis upphovsrätt eller varumärkesrätt) ger du minnsmig.se en
obegränsad icke-exklusiv, oåterkallelig, världsomfattande, tidsobegränsad,
royaltyfri, helt underlicensierbar och överförbar rätt att använda, kopiera,
reproducera, skydda, förändra, modifiera, översätta, överföra, göra offentligt
tillgänglig och/eller framföra sådant Minne. Så långt det över huvud taget medges
enligt gällande lag avstår du ideell rätt till eller i det publicerade Minnet. Genom att
publicera ett Minne bekräftar du att beviljar denna rätt och till följd därav godkänner
du att inte publicera något Minne där sådana rättigheter inte kan beviljas
minnsmig.se. Du godkänner vidare att minnsmig.se inte, uttryckligen eller
underförstått, har någon skyldighet till sekretess med hänsyn till Minnen.
7 Användning av Tjänsten
7.1 Vissa regler måste följas för att upprätthålla Tjänsten och främja användarens
upplevelse. Du får endast använda Tjänsten om:
- du är Innehavare, Förvaltare eller Besökare enligt någon av de
användarkategorier som anges i dessa Användarvillkor;
- du godkänner att endast använda Tjänsten för som en minnesplats och inte för
något kommersiellt syfte;
- du godkänner att du endast kommer att skicka, ladda upp, kommunicera,
överföra eller på annat sätt tillgängliggöra innehåll som tillhör dig eller på annat
sätt har rätt att göra tillgänglig i Tjänsten;
- du godkänner att du inte kommer att använda någon annan persons namn,
personnummer eller e-postadress när du använder Tjänsten;
- om du registrerar ett användarkonto och godkänner att du endast kommer att
registrera ett användarkonto, uppge fullständigt namn och giltig e-postadress på
vilken minnsmig.se kan kontakta dig och hantera andra steg som krävs för
registrering av ett konto, du godkänner att förvara inloggningsuppgifterna till ditt
konto säkert, vilket inkluderar men inte begränsas till avslöjande av dina
inloggningsuppgifter för någon annan eller tillåta någon annan att använda dina
inloggningsuppgifter eller ditt konto; du accepterar fullt ansvar för de aktiviteter
som utförs genom användande av ditt konto;
- du godkänner att inte "skörda", "skrapa" eller insamla några personuppgifter
(exempelvis användarnamn och e-postadresser) gällande andra användare av
Tjänsten utan deras medgivande;
- du godkänner att inte dekompilera eller bakåtutveckla Tjänsten eller kringgå,
avaktivera eller på annat sätt störa några av Tjänstens tekniska funktioner eller
säkerhetsrelaterade egenskaper; och
- du godkänner att inte ta bort eller lägga till något meddelande om upphovsrätt
eller annan äganderätt.
8 Ansvar och ersättning
8.1 Så långt möjligt enligt lag åtar du dig att ersätta och hålla minnsmig.se skadeslöst
från och mot alla skador, förluster och kostnader av alla slag (inklusive rimliga
kostnader och utgifter för juridiskt ombud) som uppstår med anledning av: (1) ditt
brott mot dessa Användarvillkor, (2) något Minne eller annat material publicerat i
minnesplats via Tjänsten, (3) ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättighet.
minnsmig.se har inte för avsikt att genom dessa Användarvillkor begränsa eller
förändra dina rättigheter som konsument. minnsmig.se har vidare inte för avsikt att
avkräva dig ett större ansvar än det du har enligt tvingande konsumentlagar och
bestämmelser.
8.2 En användare av Tjänsten är inte berättigad att driva något anspråk på ersättning
gentemot minnsmig.se inklusive anspråk på ersättning för ekonomisk eller annan
förlust till följd av några defekter eller påstådda defekter i Tjänsten.
8.3 minnsmig.se skall inte under några omständigheter, inklusive dess samarbetsparter,
dotterbolag, leverantörer, auktoriserade tjänsteleverantörer, anställda och
representanter vara ansvarigt för någon förlust (inklusive utan begränsning till varje
indirekt eller följande förlust eller skada, förlust av data eller användning) som
uppstår genom någon användares eller tredje parts påföljande användning eller
felaktiga användning av Tjänsten.
9 Garantifriskrivning
9.1 Du godkänner att använda Tjänsten på egen risk. Om inte annat anges i dessa
Användarvillkor tillhandahålls Tjänsten i "befintligt skick" och minnsmig.se avsäger
sig i den maximala utsträckning lagen medger alla tänkbara garantier, såväl
uttryckta som underförstådda, i förhållande till Tjänsten, inklusive utan begränsning
till riktighet, tillförlitlighet, frånvaro av intrång eller oavbruten drift eller åtkomst.
minnsmig.se garanterar inte att Tjänsten eller publicerade minnesplatser kommer att
vara tillgängliga längre än den tid minnsmig.se erbjuder Tjänsten på marknaden.
10 Ändringar
10.1 minnsmig.se kan när som helst ändra Tjänsten, exempelvis genom att lägga till eller
ta bort funktioner eller avbryta Tjänsten. minnsmig.se har även rätt att när som
helst ändra dessa Användarvillkor. minnsmig.se kommer att meddela dig om varje
större ändring av Användarvillkoren via e-post på förhand, men du rekommenderas
att regelbundet kontrollera den senaste versionen som du kan få genom att skicka
ett meddelande till minnsmig.se med hjälp av feedback-funktionen i Tjänsten eller
via e-post till minnsmig.se på adressen [feedback@minnsmig.se]. Om du inte
accepterar sådana uppdaterade användarvillkor har du möjlighet att avsluta ditt
konto. Ditt fortsatta användande av Tjänsten efter meddelande om ändrade
Användarvillkor innebär att du accepterar sådana Användarvillkor.
11 Tredje parts tjänster
11.1 Tjänsten kan innehålla länkar till tredje parters tjänster och sådana tjänster kan vara
tillgängliga för dig via Tjänsten. Respektive tredje parts villkor och bestämmelser
gäller för sådana tjänster. Du rekommenderas att grundligt läsa tredje parts villkor
eftersom de utgör ett avtal mellan dig och den tredje parten. Minnsmig.se står inte
bakom och inte ansvarar för någon tredje parts tjänst eller för någon transaktion
som du eventuellt ingår med tillhandahållaren av sådana tjänst.
12 Immateriella rättigheter
12.1 Alla upphovsrätter, varumärken och andra immateriella rättigheter kopplade till
Webbplatsen, mobilapplikation och Tjänsten tillhör Spritsa eller dess licensgivare och
rätten reserveras till alla upphovsrätter och immateriella rättigheter på Webbplatsen
och material som finns där.
13 Avtalstid
13.1 Du kan när som helst avsluta ditt konto och avbryta ditt användande av Tjänsten.
Vid sådant avbrytande åtar sig minnsmig.se att ta bort alla dina personuppgifter från
Tjänsten. Om en användare kräver det åtar sig minnsmig.se att ta bort innehåll som
är relaterat till användare från Tjänsten. Du godkänner att minnsmig.se kan lagra
visst innehåll för bland annat verksamhetsmässiga syften. I fall då detta kan
involvera personuppgifter får minnsmig.se endast lagra sådan data som har
anonymiserats.
13.2 minnsmig.se kan efter egen bedömning stänga ditt konto och avbryta användandet
av Tjänsten om du bryter mot dessa Användarvillkor. minnsmig.se kan även avbryta
obekräftade konton eller konton som inte har varit aktiva under en lång tid. Du
bekräftar att minnsmig.se tillhandahåller Tjänsten tills annat meddelas och att
minnsmig.se efter egen bedömning kan besluta att när som helst avbryta leveransen
av Tjänsten.
13.3 Du bekräftar härmed att alla Minnen och annan information som publicerats i
minnesplats via Tjänsten kommer att göras otillgängligt om abonnemang avslutas
innan minnesplatsen publicerats. För tydlighets skull har minnsmig.se inga
hjälpmedel för att återskapa data när ett konto en gång har avslutats. Minnesplatser
som efter publicering inte är kopplade till gällande abonnemang kommer att vara
tillgängliga för allmänheten utan möjlighet att publicera nya Minnen eller annat
material i enlighet med minnsmig.se från tid till annan gällande policy för
borttagande av inaktiva minnesplatser. Det är därför viktigt att du själv kopierar data
som publiceras i minnesplats eller på annat vis via Tjänsten.
14 Överlåtelse
14.1 minnsmig.se har rätt att utan begränsningar överlåta var och en av sina rättigheter
och skyldigheter enligt dessa Användarvillkor.
15 Fullständigt avtal
15.1 Om någon bestämmelse i dessa Användarvillkor upptäcks vara ogiltig eller omöjlig
att verkställa skall sådan bestämmelse anpassas och inte påverka giltighet eller
verkställbarhet för någon av de övriga bestämmelserna.
16 Tillämplig lag och tvister
16.1 Dessa Användarvillkor skall regleras av och verkställas enligt svensk lag. Båda parter
godkänner att domstolarna i Sverige skall ha icke-exklusiv domsrätt för reglering av
varje tvist, oenighet eller anspråk som uppstår på grund av eller i anslutning till
detta Avtal eller brott mot, avbrytande av eller ogiltighet för Avtalet.
17 Kontaktuppgifter
17.1 För att få hjälp med konto- eller och betalningsrelaterade frågor, vänligen skicka en
förfrågan till vår minnsmig.se på adress nedan. Vi kommer att göra rimliga
ansträngningar för att svara inom rimlig tid, men vi lämnar inga garantier av något
slag att eventuella frågor kommer att besvaras inom en viss tid och/eller att vi
kommer att kunna ge tillfredsställande svar på sådana frågor.
17.2 Du kan kontakta minnsmig.se angående dessa Användarvillkor eller andra frågor om
Tjänsten enligt följande:
• Med e-post till Spritsa på: feedback@minnsmig.se
• Med post till:
Spritsa Holding AB
c/o Johannes Tegern
Nordostpassagen 22, lgh 1701
413 11 Göteborg
            
© Copyright 2021 - MinnsMig AB