Användarvillkor – minnsmig.se (ver. 2.0 gäller från 2020-01-01)
 Dessa användarvillkor ("Användarvillkoren") gäller för ditt användande av webbplatsen
 www.minnsmig.se och de tjänster som tillhandahålls där och som tillhandahålls av Spritsa AB
 ("Spritsa ") med registreringsnummer 559110-7023. Genom att besöka www.minnsmig.se
 och/eller fortsätta använda Tjänsten bekräftar du att du har läst och godkänner dessa bindande

 Användarvillkor.

 1 Tjänst och licens
 1.1 Spritsa erbjuder en tjänst för att skapa en digital minnesplats på www.minnsmig.se
 ("Tjänsten"). Genom Tjänsten kan användare enkelt och till en årsviskostnad skapa
 sitt eget avtryck för framtiden. Tjänsten hyllar livet och genom bilder, filmer och
 texter väljer användaren hur denne vill bli ihågkommen.
 1.2 Genom ditt godkännande av dessa Användarvillkor beviljas du en icke-exklusiv, ickeöverförbar,
 icke underlicensierbar och begränsad rätt att för personliga, ickekommersiella
 ansluta till och använda Tjänsten förutsatt att användande alltid sker
 enligt Användarvillkoren och av minnsmig.se från tid till annan tillämpade riktlinjer
 för publicering av material på minnsmig.se. Du accepterar att du inte kommer att
 kopiera, vidareförmedla eller överföra innehåll eller material som publicerats via
 Tjänsten.

 1.3 Licensen är förnärvarande begränsad till användande via www.minnsmig.se men kan
 komma att utökas med en mobilapplikation i framtiden. Användning via
 mobilapplikation kommer att omfattas av dessa Användarvillkor tillsammans med de
 separata villkor som gäller för nerladdning av applikationen från en extern
 distributionstjänst.

 1.4 Du får endast använda Tjänsten i egenskap av någon av de användarkategorier som
 definieras nedan. Du får inte kopiera, spara (annat än vad som medges enligt dessa
 användarvillkor), ändra, återpublicera, sälja, hyra ut, underlicensiera, exploatera för
 kommersiella syften eller återdistribuera material från Tjänsten. minnsmig.se
 reserverar rätten att begränsa åtkomsten till områden på Webbplatsen eller
 mobilapplikation och du får inte kringgå, åsidosätta eller försöka kringgå eller
 åsidosätta någon sådan åtkomstbegränsning.

 1.5 Alla varumärken, firmor, logotyper, domännamn och andra kännetecken för
 minnsmig.se tillhör enbart minnsmig.se. Licensen ger dig inte några rättigheter att
 använda något av dessa kännetecken, varken för kommersiellt eller ickekommersiellt
 bruk.

 1.6 Du bekräftar att du är helt ansvarig för Internetuppkoppling och/eller mobilavgifter
 som kan uppstå när Tjänsten används. Kontakta din Internetleverantör,
 mobiloperatör eller motsvarande för att få mer information.

 1.7 minnsmig.se ger dig tillgång till och tillstånd att använda Tjänsten enligt dessa
 Användarvillkor, men du bekräftar att du är helt ansvarig för att inhämta de tillstånd
 som krävs för att publicera material via Tjänsten, exempelvis tillstånd från andra
 upphovsmän.

 1.8 Tjänsten är inte avsedd att användas för lagring av legalt bindande dokument som t
 ex testamenten. Du är välkommen att spara den typen av dokument men du är
 medveten om att minnsmig.se inte kan ta något ansvar vare sig för att garantera
 dess existens eller äkthet.

 2 Så här skapas en minnesplats
 2.1 Du kan själv skapa en personlig minnesplats som du vill lämna efter dig när du
 avlider på minnsmig.se. När du skapar minnesplatsen skall du bekräfta din identitet
 med bank-id. När minnesplatsen är skapad kan du börja nyttja Tjänsten och till
 exempel lägga in dina minnen, anteckna önskemål om hur du vill att din begravning
 skall vara eller lämna annan information.

 2.2 Om det inte finns en minnesplats skapad efter en person som avlider kan
 efterlevande vända sig till någon av de begravningsbyråer som är anknutna till
 minnsmig.se för att skapa en minneslund för sin anhörige.

 3 Publicering av minnesplats
 3.1 En minnesplats publiceras på minnsmig.se när den persons minnesplats är skapad
 för har avlidit och minnsmig.se fått instruktioner från begravningsbyrå eller utsedd
 förvaltare att minnesplats skall publiceras. Det är därför viktigt att du som skapar
 en minnesplats utser en förvaltare innan du avlider.

 4 Tjänstens egenskaper och funktioner
 4.1 När du registrerar ett konto på minnsmig.se blir du en användare av Tjänsten.
 Endast fysiska personer kan vara användare. Det finns tre kategorier av användare:
 a) Innehavare är den person i som skapar en minnesplats för egen del för
 publicering efter att Innehavaren avlidit. En Innehavare har fullständig
 behörighet till Tjänsten innan den publicerats och kan lägga upp information
 och material samt önskemål om t ex begravning. Innehavare kan utse
 Förvaltare, bjuda in Besökare som även de kan ges behörighet att ta del av
 och lägga upp information i minnesplatsen innan den publiceras.
 Innehavare kan endast skapa en minnesplats kopplat till sitt
 personnummer.
 b) Förvaltare är den som fått samtliga rättigheter till minnesplatsen tilldelat sig
 av Innehavare eller om ingen Innehavare finns av begravningsbyrån vid
 beställning av begravning. En Förvaltare har fullständig behörighet för Tjänsten
 efter att minnesplatsen publicerats förutom att ändra grundläggande uppgifter
 om Innehavare eller något av det material Innehavare lagt upp om inte
 Innehavaren i förväg gett Förvaltare den rättigheten.
 c) Besökare, är det som bjudits in till minnesplatsen av Innehavare eller
 Förvaltare eller besöker minnesplatsen spontant. Alla Besökare kan ta del av
 de publika delarna av minnesplatsen. För att få tillgång till de delar av
 minnesplatsen som inte är publika och kunna dela ett minne måste Besökare
 registrera sig som användare i Tjänsten och bekräfta sin identitet via bank-id.
 En besökare kan vara knuten till en eller flera minnesplatser.

 4.2 Innehavare och alla användare enligt a-c ovan, måste för att kunna använda
 Tjänsten, vara registrerade och tilldelade ett användarkonto i Tjänsten. Genom att
 registrera sig som användare verifierar användare sin identitet genom Bank-id. Vid
 registrering som användare måste användaren uppge namn, adress och
 kontaktuppgifter för att minnsmig.se ska kunna kontakta användaren i frågor som
 rör Tjänsten.

 4.3 Innehavare eller Förvaltare kan bjuda in Besökare. Besökare kan även registrera sig
 via Tjänsten när minnesplats gjorts tillgänglig för allmänheten efter Innehavares
 bortgång.

 5 Avgifter och betalning
 5.1 minnsmig.se tillhandahåller minnesplatsen som ett betalt abonnemang. Att besöka
 en minnesplats är gratis. Detsamma gäller registrering som Besökare och
 Förvaltare. Att skapa en minnesplats kräver att ett abonnemang tecknas och att de
 årsavgifter som minnsmig.se från tid till annan tillämpar betalas innan
 minnesplatsen kan tas i bruk. Abonnemang tecknas antingen genom att besöka
 minnsmig.se eller via begravningsbyrå.

 5.2 Det är inte säkert att alla delar av en minnesplats är tillgänglig för alla
 Besökare. Innehavare och Förvaltare kan tilldela olika behörighet till olika
 Besökare.

 5.3 Abonnemang på en minnesplats kan köpas direkt från minnsmig.se eller genom
 begravningsbyrå, antingen (1) genom att förskottsbetala en årsavgift som ger
 tillgång till minnesplats under viss avtalad period, eller (2) som en del av
 begravningsbyråns tjänsteerbjudande. Årsavgift kommer att aviseras Innehavare
 under dennes livstid och därefter Förvaltare. Information om tillgängliga
 abonnemang, abonnemangstider och priser finns på minnsmig.se.

 5.4 När avtal om minnesplats tecknas kommer du få tillgång till denna omedelbart
 och möjlighet att lägga in information och innehåll. Du kan du ångra
 abonnemanget oavsett anledning och erhålla full återbetalning av alla avgifter
 som betalats inom fjorton (14) dagar från den dag då du tecknar abonnemang på
 minnesplatsen (”Ångerfristen”). Återbetalning kommer dock inte göras om du har
 använt minnesplatsen någon gång under Ångerfristen.

 5.5 Ett abonnemang på en minnesplats kommer att förlängas för en ny period om ett år
 i taget om det inte sagts upp av Innehavare eller Förvaltare av minnesplatsen till
 minnsmig.se före utgången av innevarande abonnemangsperiod. Uppsägningen
 börjar gälla dagen efter den sista dagen i den innevarande abonnemangsperioden.

 5.6 När abonnemang som tecknats av Innehavare upphört innan minnesplatsen
 publicerats kommer ytterligare information och material inte kunna läggas till
 minnesplatsen och Innehavarens access till Tjänsten avbryts.

 5.7 Minnesplats som publicerats kommer att finnas tillgänglig för Besökare på
 minnsmig.se. Dock kommer ingen ny information kunna publiceras om inte att
 abonnemanget återupptas genom betalning av vid var tid gällande årsavgift till
 minnsmig.se.

 5.8 Minnsmig.se kan från tid till annan komma att ändra priset för Tjänsten och kommer
 att kommunicera eventuella prisändringar till Innehavare och/eller förvaltare i förväg
 och, i förekommande fall, hur man accepterar dessa ändringar. Prisändringar träder i
 kraft i början av nästa abonnemangsperiod efter den dag då prisändringen skett. I
 den utsträckning det är tillåtet accepterar du det nya priset genom att fortsätta att
 använda Tjänsten efter det att prisändringen träder i kraft. Om du motsätter dig en
 prisändring har du rätt att avvisa ändringen genom att säga upp ditt abonnemang på
 Tjänsten innan prisändringen träder i kraft. Vänligen se därför till att läsa alla sådana
 meddelanden om prisändringar noggrant.

 6 Innehåll
 6.1 minnsmig.se fäster stor vikt vid respekten för andras integritet och upphovsrätt. Alla
 personuppgifter som samlas in och genereras genom användande av Tjänsten
 behandlas enligt minnsmig.se integritetspolicy [länk].

 6.2 När du som använder eller interagerar med Tjänsten kan du välja att skicka, ladda
 upp, kommunicera, överföra eller på annat sätt tillgängliggöra innehåll, till exempel
 text, bild, film, ljud ("Minnen"). Alla Minnen tillhör den användare som publicerat
 Minnet.

 6.3 När du publicerar Minne i en minnesplats ger du minnsmig.se rätten att
 använda M inne för att tillhandahålla och hantera Tjänsten, för statistiksyften
 och för utveckling av Tjänsten på pseudonymiserad eller anonymiserad basis.

 6.4 minnsmig.se uppskattar återkoppling med feedback, idéer eller förslag i samband
 med Tjänsten (”Feedback”) är din Feedback inte konfidentiell och du godkänner att
 minnsmig.se kan använda denna Feedback utan begränsningar och utan betalning
 till dig.

 6.5 Genom att publicera ett Minne godkänner du att Minnet:
 - inte utgör ett intrång på immateriella rättigheter (inklusive upphovsrätt),
 publicerings eller sekretessrätt för någon tredje part eller på annat sätt bryter
 mot sådan tredje parts rättigheter;
 - inte utgör information som du inte lagligen har rätt att distribuera (till exempel
 konfidentiell information);
 - inte innehåll som är kränkande eller missledande;
 - inte utgör information som kan bedömas vara hotande, nedsättande, kränkande,
 pornografisk, rasistisk eller etniskt förolämpande, diskriminerande, förtal eller på
 annat sätt är olaglig eller olämplig;
 - inte innehåller någon oönskad eller obehörig reklam, kampanjmaterial,
 skräppost, spam, kedjebrev, pyramidspel eller någon liknande.
 - inte innehåller mjukvaruvirus eller andra metoder för att skada Tjänsten,
 datorsystem eller andra användare av Tjänsten.

 6.6 minnsmig.se uppskattar att bli uppmärksammat på information som tyder på att
 Minnen bryter mot dessa användarvillkor eller god sed och Besökare är välkomna att
 informera minnsmig.se om möjliga överträdelser genom att använda kontakt
 funktionen i Tjänsten eller via e-post till kontakt@minnsmig.se.

 6.7 minnsmig.se reserverar härmed rätten att efter egen ensidig bedömning ta bort
 Minnen från Tjänsten som bryter mot dessa användarvillkor, god sed eller rättigheter
 tillkommande tredje man men har inte skyldighet att göra det. minnsmig.se utför
 ingen aktiv granskning av Minnen och har därför inte ansvar för något Minne som du
 har publicerat eller på annat sätt använt i anslutning till Tjänsten. minnsmig.se har
 inte ansvar för radering eller förlust av något Minne.

 6.8 I händelse av att Minne som du skickar, laddar upp, kommunicerar, överför eller på
 annat sätt tillgängliggör i minnesplats via Tjänsten ger upphov till någon immateriell
 rättighet (exempelvis upphovsrätt eller varumärkesrätt) ger du minnsmig.se en
 obegränsad icke-exklusiv, oåterkallelig, världsomfattande, tidsobegränsad,
 royaltyfri, helt underlicensierbar och överförbar rätt att använda, kopiera,
 reproducera, skydda, förändra, modifiera, översätta, överföra, göra offentligt
 tillgänglig och/eller framföra sådant Minne. Så långt det över huvud taget medges
 enligt gällande lag avstår du ideell rätt till eller i det publicerade Minnet. Genom att
 publicera ett Minne bekräftar du att beviljar denna rätt och till följd därav godkänner
 du att inte publicera något Minne där sådana rättigheter inte kan beviljas
 minnsmig.se. Du godkänner vidare att minnsmig.se inte, uttryckligen eller
 underförstått, har någon skyldighet till sekretess med hänsyn till Minnen.

 7 Användning av Tjänsten
 7.1 Vissa regler måste följas för att upprätthålla Tjänsten och främja användarens
 upplevelse. Du får endast använda Tjänsten om:
 - du är Innehavare, Förvaltare eller Besökare enligt någon av de
 användarkategorier som anges i dessa Användarvillkor;
 - du godkänner att endast använda Tjänsten för som en minnesplats och inte
 för något kommersiellt syfte;
 - du godkänner att du endast kommer att skicka, ladda upp, kommunicera,
 överföra eller på annat sätt tillgängliggöra innehåll som tillhör dig eller på annat
 sätt har rätt att göra tillgänglig i Tjänsten;
 - du godkänner att du inte kommer att använda någon annan persons namn,
 personnummer eller e-postadress när du använder Tjänsten;
 - om du registrerar ett användarkonto och godkänner att du endast kommer att
 registrera ett användarkonto, uppge fullständigt namn och giltig e-postadress på
 vilken minnsmig.se kan kontakta dig och hantera andra steg som krävs för
 registrering av ett konto, du godkänner att förvara inloggningsuppgifterna till ditt
 konto säkert, vilket inkluderar men inte begränsas till avslöjande av dina
 inloggningsuppgifter för någon annan eller tillåta någon annan att använda dina
 inloggningsuppgifter eller ditt konto; du accepterar fullt ansvar för de aktiviteter
 som utförs genom användande av ditt konto;
 - du godkänner att inte "skörda", "skrapa" eller insamla några personuppgifter
 (exempelvis användarnamn och e-postadresser) gällande andra användare av
 Tjänsten utan deras medgivande;
 - du godkänner att inte dekompilera eller bakåtutveckla Tjänsten eller kringgå,
 avaktivera eller på annat sätt störa några av Tjänstens tekniska funktioner eller
 säkerhetsrelaterade egenskaper; och
 - du godkänner att inte ta bort eller lägga till något meddelande om upphovsrätt
 eller annan äganderätt.

 8 Ansvar och ersättning
 8.1 Så långt möjligt enligt lag åtar du dig att ersätta och hålla minnsmig.se skadeslöst
 från och mot alla skador, förluster och kostnader av alla slag (inklusive rimliga
 kostnader och utgifter för juridiskt ombud) som uppstår med anledning av: (1) ditt
 brott mot dessa Användarvillkor, (2) något Minne eller annat material publicerat i
 minneslund via Tjänsten, (3) ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättighet.
 minnsmig.se har inte för avsikt att genom dessa Användarvillkor begränsa eller
 förändra dina rättigheter som konsument. minnsmig.se har vidare inte för avsikt att
 avkräva dig ett större ansvar än det du har enligt tvingande konsumentlagar och
 bestämmelser.

 8.2 En användare av Tjänsten är inte berättigad att driva något anspråk på ersättning
 gentemot minnsmig.se inklusive anspråk på ersättning för ekonomisk eller annan
 förlust till följd av några defekter eller påstådda defekter i Tjänsten.

 8.3 minnsmig.se skall inte under några omständigheter, inklusive dess samarbetsparter,
 dotterbolag, leverantörer, auktoriserade tjänsteleverantörer, anställda och
 representanter vara ansvarigt för någon förlust (inklusive utan begränsning till varje
 indirekt eller följande förlust eller skada, förlust av data eller användning) som
 uppstår genom någon användares eller tredje parts påföljande användning eller
 felaktiga användning av Tjänsten.

 9 Garantifriskrivning
 9.1 Du godkänner att använda Tjänsten på egen risk. Om inte annat anges i dessa
 Användarvillkor tillhandahålls Tjänsten i "befintligt skick" och minnsmig.se avsäger
 sig i den maximala utsträckning lagen medger alla tänkbara garantier, såväl
 uttryckta som underförstådda, i förhållande till Tjänsten, inklusive utan begränsning
 till riktighet, tillförlitlighet, frånvaro av intrång eller oavbruten drift eller åtkomst.
 minnsmig.se garanterar inte att Tjänsten eller publicerade minneslundar kommer att
 vara tillgängliga längre än den tid minnsmig.se erbjuder Tjänsten på marknaden.

 10 Ändringar
 10.1 minnsmig.se kan när som helst ändra Tjänsten, exempelvis genom att lägga till eller
 ta bort funktioner eller avbryta Tjänsten. minnsmig.se har även rätt att när som
 helst ändra dessa Användarvillkor. minnsmig.se kommer att meddela dig om varje
 större ändring av Användarvillkoren via e-post på förhand, men du rekommenderas
 att regelbundet kontrollera den senaste versionen som du kan få genom att skicka
 ett meddelande till minnsmig.se med hjälp av feedback-funktionen i Tjänsten eller
 via e-post till minnsmig.se på adressen [kontakt@minnsmig.se]. Om du inte
 accepterar sådana uppdaterade användarvillkor har du möjlighet att avsluta ditt
 konto. Ditt fortsatta användande av Tjänsten efter meddelande om ändrade
 Användarvillkor innebär att du accepterar sådana Användarvillkor.

 11 Tredje parts tjänster
 11.1 Tjänsten kan innehålla länkar till tredje parters tjänster och sådana tjänster kan vara
 tillgängliga för dig via Tjänsten. Respektive tredje parts villkor och bestämmelser
 gäller för sådana tjänster. Du rekommenderas att grundligt läsa tredje parts villkor
 eftersom de utgör ett avtal mellan dig och den tredje parten. Minnsmig.se står inte
 bakom och inte ansvarar för någon tredje parts tjänst eller för någon transaktion
 som du eventuellt ingår med tillhandahållaren av sådan tjänst.

 12 Immateriella rättigheter
 12.1 Alla upphovsrätter, varumärken och andra immateriella rättigheter kopplade till
 Webbplatsen, mobilapplikation och Tjänsten tillhör Spritsa eller dess licensgivare och
 rätten reserveras till alla upphovsrätter och immateriella rättigheter på Webbplatsen
 och material som finns där.

 13 Avtalstid
 13.1 Du kan när som helst avsluta ditt konto och avbryta ditt användande av Tjänsten.
 Vid sådant avbrytande åtar sig minnsmig.se att ta bort alla dina personuppgifter från
 Tjänsten. Om en användare kräver det åtar sig minnsmig.se att ta bort innehåll som
 är relaterat till användare från Tjänsten. Du godkänner att minnsmig.se kan lagra
 visst innehåll för bland annat verksamhetsmässiga syften. I fall då detta kan
 involvera personuppgifter får minnsmig.se endast lagra sådan data som har
 anonymiserats.

 13.2 minnsmig.se kan efter egen bedömning stänga ditt konto och avbryta användandet
 av Tjänsten om du bryter mot dessa Användarvillkor. minnsmig.se kan även avbryta
 obekräftade konton eller konton som inte har varit aktiva under en lång tid. Du
 bekräftar att minnsmig.se tillhandahåller Tjänsten tills annat meddelas och att
 minnsmig.se efter egen bedömning kan besluta att när som helst avbryta leveransen
 av Tjänsten.

 13.3 Du bekräftar härmed att alla Minnen och annan information som publicerats i
 minnesplats via Tjänsten kommer att göras otillgängligt om abonnemang avslutas
 innan minnesplats publicerats. För tydlighets skull har minnsmig.se inga hjälpmedel
 för att återskapa data när ett konto en gång har avslutats. Minnesplatser som efter
 publicering inte är kopplade till gällande abonnemang kommer att vara tillgängliga
 för allmänheten utan möjlighet att publicera nya Minnen eller annat material i
 enlighet med minnsmig.se från tid till annan gällande policy för borttagande av
 inaktiva minneslundar. Det är därför viktigt att du själv kopierar data s om publiceras
 i minnesplats eller på annat vis via Tjänsten.

 14 Överlåtelse
 14.1 minnsmig.se har rätt att utan begränsningar överlåta var och en av sina rättigheter
 och skyldigheter enligt dessa Användarvillkor.

 15 Fullständigt avtal
 15.1 Om någon bestämmelse i dessa Användarvillkor upptäcks vara ogiltig eller omöjlig
 att verkställa skall sådan bestämmelse anpassas och inte påverka giltighet eller
 verkställbarhet för någon av de övriga bestämmelserna.

 16 Tillämplig lag och tvister
 16.1 Dessa Användarvillkor skall regleras av och verkställas enligt svensk lag. Båda parter
 godkänner att domstolarna i Sverige skall ha icke-exklusiv domsrätt för reglering av
 varje tvist, oenighet eller anspråk som uppstår på grund av eller i anslutning till
 detta Avtal eller brott mot, avbrytande av eller ogiltighet för Avtalet.

 17 Kontaktuppgifter
 17.1 För att få hjälp med konto- eller och betalningsrelaterade frågor, vänligen skicka en
 förfrågan till vår minnsmig.se på adress nedan. Vi kommer att göra rimliga
 ansträngningar för att svara inom rimlig tid, men vi lämnar inga garantier av något
 slag att eventuella frågor kommer att besvaras inom en viss tid och/eller att vi
 kommer att kunna ge tillfredsställande svar på sådana frågor.

 17.2 Du kan kontakta minnsmig.se angående dessa Användarvillkor eller andra frågor om
 Tjänsten enligt följande:
 • Med e-post till Spritsa på:kontakt@minnsmig.se
 • Med post till:
 Spritsa AB c/o
 Webinvest AB
 Box 11357
 404 28 Göteborg
      
© Copyright 2021 - MinnsMig AB