Användarvillkor

Ladda hem användarvillkor som PDF

Användarvillkor – minnsmig.se (ver. 2.0 gäller från 2021-09-01)

Vi har uppdaterat hela Minnsmig.se i en ny version baserat på återkoppling från de som besöker en minnesplats på minnsmig.se regelbundet. I samband med detta har vi uppdaterat användarvillkoren med hänsyn till ny funktionalitet per den 1 september 2021.

Dessa användarvillkor ("Användarvillkoren") gäller för ditt användande av webbplatsen www.minnsmig.se och de tjänster som tillhandahålls där och som tillhandahålls av Spritsa AB ("Spritsa ") med registreringsnummer 559110-7023. Genom att besöka www.minnsmig.se och/eller fortsätta använda Tjänsten bekräftar du att du har läst och godkänner dessa bindande Användarvillkor.

1. Tjänst och licens

1.1. Spritsa erbjuder en tjänst för att skapa en digital minnesplats på www.minnsmig.se ("Tjänsten"). Genom Tjänsten kan användare enkelt och till en årsviskostnad skapa sitt eget avtryck för framtiden. Tjänsten hyllar livet och genom bilder, filmer och texter väljer användaren hur denne vill bli ihågkommen.

1.2. Genom ditt godkännande av dessa Användarvillkor beviljas du en icke-exklusiv, icke- överförbar, icke underlicensierbar och begränsad rätt att för personliga, icke- kommersiella ansluta till och använda Tjänsten förutsatt att användande alltid sker enligt Användarvillkoren och av minnsmig.se från tid till annan tillämpade riktlinjer förpublicering av material på minnsmig.se. Du accepterar att du inte kommer att kopiera, vidareförmedla eller överföra innehåll eller material som publicerats via Tjänsten.

1.3. Licensen gäller användande via www.minnsmig.se och är mobilanpassad och fungerar lika bra i mobilen. Användning via mobiltelefon omfattas av dessa Användarvillkor tillsammans med eventuella separata villkor som gäller för nerladdning av applikation från en extern distributionstjänst.

1.4. Du får endast använda Tjänsten i egenskap av någon av de användarkategorier som definieras nedan. Du får inte kopiera, spara (annat än vad som medges enligt dessa användarvillkor), ändra, återpublicera, sälja, hyra ut, underlicensiera, exploatera för kommersiella syften eller återdistribuera material från Tjänsten. minnsmig.se reserverar rätten att begränsa åtkomsten till områden på Webbplatsen eller mobilapplikation och du får inte kringgå, åsidosätta eller försöka kringgå eller åsidosätta någon sådan åtkomstbegränsning.

1.5. Alla varumärken, firmor, logotyper, domännamn och andra kännetecken för minnsmig.se tillhör enbart minnsmig.se. Licensen ger dig inte några rättigheter att använda något av dessa kännetecken, varken för kommersiellt eller icke- kommersiellt bruk.

1.6. Du bekräftar att du är helt ansvarig för Internetuppkoppling och/eller mobilavgifter som kan uppstå när Tjänsten används. Kontakta din Internetleverantör, mobiloperatör eller motsvarande för att få mer information.

1.7. minnsmig.se ger dig tillgång till och tillstånd att använda Tjänsten enligt dessa Användarvillkor, men du bekräftar att du är helt ansvarig för att inhämta de tillstånd som krävs för att publicera material via Tjänsten, exempelvis tillstånd från andra upphovsmän.

1.8. Tjänsten är inte avsedd att användas för lagring av legalt bindande dokument som t ex testamenten. Du är välkommen att spara den typen av dokument men du är medveten om att minnsmig.se inte kan ta något ansvar vare sig för att garantera dess existens eller äkthet.

Så här skapas en minnesplats

2.1. Bli bekräftad av din begravningsbyrå för att få tillgång att administrera en avliden anhörigs minnesplats. Begravningsbyrån hjälper till att registrera Minnesplatsen, där du som anhörig Innehavare sedan administrerar genom en säker inloggning via Bank ID. Bekräftelse sker via e-mail med direktlänk till minnesplatsen på minnsmig.se.

2.2. Du får i samband med registreringen av minnesplatsen även ett eget personligt konto och kan själv skapa en personlig sida med minnen för framtiden. Du bekräftar din identitet med bank-id.

3. Publicering av minnesplats

3.1. När minnesplatsen är skapad kan Besökare tända digitala ljus, dela minnen och skriva kondoleanser direkt på minnesplatsen genom att söka fram den på minnsmig.se. Du kan logga in och börja nyttja Tjänsten och till exempel lägga in dina minnen, profilbild, skriva en biografi och dela läs- och skrivbehörigheter med andra.

3.2. Om det inte finns en minnesplats skapad efter en person som avlider kan efterlevande vända sig till någon av de begravningsbyråer som är anknutna till minnsmig.se för att skapa en minnesplats för sin anhörige. Den publiceras på minnsmig.se när minnsmig.se fått instruktioner från begravningsbyrå eller utsedd administratör att minnesplats skall publiceras. Det är därför viktigt att du som har en egen sida och via Livslinjen publicerar minnen och vill skapa en minnesplats utser en administratör innan du avlider.

4. Tjänstens egenskaper och funktioner

4.1. När du registrerar ett konto på minnsmig.se blir du en användare av Tjänsten. Endast fysiska personer kan vara användare. Det finns tre kategorier av användare:

  1. a) Innehavare är den person i som skapar en minnesplats för egen del för publicering efter att Innehavaren avlidit. En Innehavare har fullständig behörighet till Tjänsten innan den publicerats och kan lägga upp information och material. Innehavare kan utse Administratör, bjuda in Besökare som även de kan ges behörighet att ta del av och lägga upp information i minnesplatsen innan den publiceras. Innehavare kan endast skapa en minnesplats kopplat till sitt personnummer.
  2. b) Administratör är den som fått samtliga rättigheter till minnesplatsen tilldelat sig av Innehavare eller om ingen Innehavare finns av begravningsbyrån vid beställning av begravning. En Administratör har fullständig behörighet för Tjänsten efter att minnesplatsen publicerats förutom att ändra grundläggande uppgifter om Innehavare eller något av det material Innehavare lagt upp om inte Innehavaren i förväg gett Administratör den rättigheten.
  3. c) Besökare, är det som bjudits in till minnesplatsen av Innehavare eller Administratör eller besöker minnesplatsen spontant. Alla Besökare kan ta del av de publika delarna av minnesplatsen. För att få tillgång till de delar av minnesplatsen som inte är publika och kunna dela ett minne måste Besökare registrera sig som användare i Tjänsten och bekräfta sin identitet via bank-id. En besökare kan vara knuten till en eller flera minnesplatser.

4.2 Innehavare och alla användare enligt a-c ovan, måste för att kunna använda Tjänsten, vara registrerade och tilldelade ett användarkonto i Tjänsten. Genom att registrera sig som användare verifierar användare sin identitet genom Bank-id. Vid registrering som användare måste användaren uppge namn, adress och kontaktuppgifter för att minnsmig.se ska kunna kontakta användaren i frågor som rör Tjänsten.

4.3 Innehavare eller Administratör kan bjuda in Besökare. Besökare kan även registrera sig via Tjänsten när minnesplats gjorts tillgänglig för allmänheten efter Innehavares bortgång.

5. Avgifter och betalning

5.1. minnsmig.se tillhandahåller minnesplatsen som ett betalt abonnemang. Att besöka en minnesplats är gratis. Detsamma gäller registrering som Besökare och Administratör. Att skapa en minnesplats kräver att ett abonnemang tecknas och att de årsavgifter som minnsmig.se från tid till annan tillämpar betalas innan minnesplatsen kan tas i bruk. Abonnemang tecknas antingen genom att besöka minnsmig.se eller via begravningsbyrå.

5.2. Det är inte säkert att alla delar av en minnesplats är tillgänglig för alla Besökare. Innehavare och Administratör kan tilldela olika behörighet till olika Besökare på minnesplatsen.

5.3. Abonnemang på en minnesplats kan köpas direkt från minnsmig.se eller genom begravningsbyrå, antingen (1) genom att förskottsbetala en årsavgift som ger tillgång till minnesplats under viss avtalad period, eller (2) som en del av begravningsbyråns tjänsteerbjudande. Årsavgift kommer att aviseras Innehavare under dennes livstid och därefter Administratör. Information om tillgängliga abonnemang, abonnemangstider och priser finns på minnsmig.se.

5.4. När avtal om minnesplats tecknas kommer du få tillgång till denna omedelbart och möjlighet att lägga in information och innehåll. Du kan du ångra abonnemanget oavsett anledning och erhålla full återbetalning av alla avgifter som betalats inom fjorton (14) dagar från den dag då du tecknar abonnemang på minnesplatsen (”Ångerfristen”). Återbetalning kommer dock inte göras om du har använt minnesplatsen någon gång under Ångerfristen.

5.5. Ett abonnemang på en minnesplats kommer att förlängas för en ny period om ett år i taget om det inte sagts upp av Innehavare eller Administratör av minnesplatsen till minnsmig.se före utgången av innevarande abonnemangsperiod. Uppsägningen börjar gälla dagen efter den sista dagen i den innevarande abonnemangsperioden.

5.6. När abonnemang som tecknats av Innehavare upphört innan minnesplatsen publicerats kommer ytterligare information och material inte kunna läggas till minnesplatsen och Innehavarens access till Tjänsten avbryts.

5.7. Minnesplats som publicerats kommer att finnas tillgänglig för Besökare på minnsmig.se. Dock kommer ingen ny information kunna publiceras om inte abonnemanget återupptas genom betalning av vid var tid gällande årsavgift till minnsmig.se.

5.8. Minnsmig.se kan från tid till annan komma att ändra priset för Tjänsten och kommer att kommunicera eventuella prisändringar till Innehavare och/eller förvaltare i förväg och, i förekommande fall, hur man accepterar dessa ändringar. Prisändringar träder i kraft i början av nästa abonnemangsperiod efter den dag då prisändringen skett. I den utsträckning det är tillåtet accepterar du det nya priset genom att fortsätta att använda Tjänsten efter det att prisändringen träder i kraft. Om du motsätter dig en prisändring har du rätt att avvisa ändringen genom att säga upp ditt abonnemang på Tjänsten innan prisändringen träder i kraft. Vänligen se därför till att läsa alla sådana meddelanden om prisändringar noggrant.

6. Innehåll

6.1. minnsmig.se fäster stor vikt vid respekten för andras integritet och upphovsrätt. Alla personuppgifter som samlas in och genereras genom användande av Tjänsten behandlas enligt minnsmig.se integritetspolicy [https://minnsmig.se/static/integrity].

6.2. När du som använder eller interagerar med Tjänsten kan du välja att skicka, ladda upp, kommunicera, överföra eller på annat sätt tillgängliggöra innehåll, till exempel text, bild, film, ljud ("Minnen"). Alla Minnen tillhör den användare som publicerat Minnet.

6.3. När du publicerar Minne i en minnesplats ger du minnsmig.se rätten att använda Minne för att tillhandahålla och hantera Tjänsten, för statistiksyften och för utveckling av Tjänsten på pseudonymiserad eller anonymiserad basis.

6.4. minnsmig.se uppskattar återkoppling med feedback, idéer eller förslag i samband med Tjänsten (”Feedback”) är din Feedback inte konfidentiell och du godkänner att minnsmig.se kan använda denna Feedback utan begränsningar och utan betalning till dig.

6.5. Genom att publicera ett Minne godkänner du att Minnet:

6.6. minnsmig.se uppskattar att bli uppmärksammat på information som tyder på att Minnen bryter mot dessa användarvillkor eller god sed och Besökare är välkomna att informera minnsmig.se om möjliga överträdelser genom att använda kontakt funktionen i Tjänsten eller via e-post till kontakt@minnsmig.se.

6.7. minnsmig.se reserverar härmed rätten att efter egen ensidig bedömning ta bort Minnen från Tjänsten som bryter mot dessa användarvillkor, god sed eller rättigheter tillkommande tredje man men har inte skyldighet att göra det. minnsmig.se utför ingen aktiv granskning av Minnen och har därför inte ansvar för något Minne som du har publicerat eller på annat sätt använt i anslutning till Tjänsten. minnsmig.se har inte ansvar för radering eller förlust av något Minne.

6.8. I händelse av att Minne som du skickar, laddar upp, kommunicerar, överför eller på annat sätt tillgängliggör i minnesplats via Tjänsten ger upphov till någon immateriell rättighet (exempelvis upphovsrätt eller varumärkesrätt) ger du minnsmig.se en obegränsad icke-exklusiv, oåterkallelig, världsomfattande, tidsobegränsad, royaltyfri, helt underlicensierbar och överförbar rätt att använda, kopiera, reproducera, skydda, förändra, modifiera, översätta, överföra, göra offentligt tillgänglig och/eller framföra sådant Minne. Så långt det över huvud taget medges enligt gällande lag avstår du ideell rätt till eller i det publicerade Minnet. Genom att publicera ett Minne bekräftar du att beviljar denna rätt och till följd därav godkänner du att inte publicera något Minne där sådana rättigheter inte kan beviljas minnsmig.se. Du godkänner vidare att minnsmig.se inte, uttryckligen eller underförstått, har någon skyldighet till sekretess med hänsyn till Minnen.

7. Användning av Tjänsten

7.1. Vissa regler måste följas för att upprätthålla Tjänsten och främja användarens upplevelse. Du får endast använda Tjänsten om:

8. Ansvar och ersättning

8.1. Så långt möjligt enligt lag åtar du dig att ersätta och hålla minnsmig.se skadeslöst från och mot alla skador, förluster och kostnader av alla slag (inklusive rimliga kostnader och utgifter för juridiskt ombud) som uppstår med anledning av: (1) ditt brott mot dessa Användarvillkor, (2) något Minne eller annat material publicerat i minneslund via Tjänsten, (3) ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättighet. minnsmig.se har inte för avsikt att genom dessa Användarvillkor begränsa eller förändra dina rättigheter som konsument. minnsmig.se har vidare inte för avsikt att avkräva dig ett större ansvar än det du har enligt tvingande konsumentlagar och bestämmelser.

8.2. En användare av Tjänsten är inte berättigad att driva något anspråk på ersättning gentemot minnsmig.se inklusive anspråk på ersättning för ekonomisk eller annan förlust till följd av några defekter eller påstådda defekter i Tjänsten.

8.3. minnsmig.se skall inte under några omständigheter, inklusive dess samarbetsparter, dotterbolag, leverantörer, auktoriserade tjänsteleverantörer, anställda och representanter vara ansvarigt för någon förlust (inklusive utan begränsning till varje indirekt eller följande förlust eller skada, förlust av data eller användning) som uppstår genom någon användares eller tredje parts påföljande användning eller felaktiga användning av Tjänsten.

9. Garantifriskrivning

9.1. Du godkänner att använda Tjänsten på egen risk. Om inte annat anges i dessa Användarvillkor tillhandahålls Tjänsten i "befintligt skick" och minnsmig.se avsäger sig i den maximala utsträckning lagen medger alla tänkbara garantier, såväl uttryckta som underförstådda, i förhållande till Tjänsten, inklusive utan begränsning till riktighet, tillförlitlighet, frånvaro av intrång eller oavbruten drift eller åtkomst. minnsmig.se garanterar inte att Tjänsten eller publicerade minneslundar kommer att vara tillgängliga längre än den tid minnsmig.se erbjuder Tjänsten på marknaden.

10. Ändringar

10.1. minnsmig.se kan när som helst ändra Tjänsten, exempelvis genom att lägga till eller ta bort funktioner eller avbryta Tjänsten. minnsmig.se har även rätt att när som helst ändra dessa Användarvillkor. minnsmig.se kommer att meddela dig om varje större ändring av Användarvillkoren via e-post på förhand, men du rekommenderas att regelbundet kontrollera den senaste versionen som du kan få genom att skicka ett meddelande till minnsmig.se med hjälp av feedback-funktionen i Tjänsten eller via e-post till minnsmig.se på adressen [kontakt@minnsmig.se]. Om du inte accepterar sådana uppdaterade användarvillkor har du möjlighet att avsluta ditt konto. Ditt fortsatta användande av Tjänsten efter meddelande om ändrade Användarvillkor innebär att du accepterar sådana Användarvillkor.

11. Tredje parts tjänster

11.1. Tjänsten kan innehålla länkar till tredje parters tjänster och sådana tjänster kan vara tillgängliga för dig via Tjänsten. Respektive tredje parts villkor och bestämmelser gäller för sådana tjänster. Du rekommenderas att grundligt läsa tredje parts villkor eftersom de utgör ett avtal mellan dig och den tredje parten. Minnsmig.se står inte bakom och inte ansvarar för någon tredje parts tjänst eller för någon transaktion som du eventuellt ingår med tillhandahållaren av sådan tjänst.

12. Immateriella rättigheter

12.1. Alla upphovsrätter, varumärken och andra immateriella rättigheter kopplade till Webbplatsen, mobilapplikation och Tjänsten tillhör Spritsa eller dess licensgivare och rätten reserveras till alla upphovsrätter och immateriella rättigheter på Webbplatsen och material som finns där.

13. Avtalstid

13.1. Du kan när som helst avsluta ditt konto och avbryta ditt användande av Tjänsten. Vid sådant avbrytande åtar sig minnsmig.se att ta bort alla dina personuppgifter från Tjänsten. Om en användare kräver det åtar sig minnsmig.se att ta bort innehåll som är relaterat till användare från Tjänsten. Du godkänner att minnsmig.se kan lagra visst innehåll för bland annat verksamhetsmässiga syften. I fall då detta kan involvera personuppgifter får minnsmig.se endast lagra sådan data som har anonymiserats.

13.2. minnsmig.se kan efter egen bedömning stänga ditt konto och avbryta användandet av Tjänsten om du bryter mot dessa Användarvillkor. minnsmig.se kan även avbryta obekräftade konton eller konton som inte har varit aktiva under en lång tid. Du bekräftar att minnsmig.se tillhandahåller Tjänsten tills annat meddelas och att minnsmig.se efter egen bedömning kan besluta att när som helst avbryta leveransen av Tjänsten.

13.3. Du bekräftar härmed att alla Minnen och annan information som publicerats i minnesplats via Tjänsten kommer att göras otillgängligt om abonnemang avslutas innan minnesplats publicerats. För tydlighets skull har minnsmig.se inga hjälpmedel för att återskapa data när ett konto en gång har avslutats. Minnesplatser som efter publicering inte är kopplade till gällande abonnemang kommer att vara tillgängliga för allmänheten utan möjlighet att publicera nya Minnen eller annat material i enlighet med minnsmig.se från tid till annan gällande policy för borttagande av inaktiva minneslundar. Det är därför viktigt att du själv kopierar datas om publiceras i minnesplats eller på annat vis via Tjänsten.

14. Överlåtelse

14.1. minnsmig.se har rätt att utan begränsningar överlåta var och en av sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Användarvillkor.

15. Fullständigt avtal

15.1. Om någon bestämmelse i dessa Användarvillkor upptäcks vara ogiltig eller omöjlig att verkställa skall sådan bestämmelse anpassas och inte påverka giltighet eller verkställbarhet för någon av de övriga bestämmelserna.

16. Tillämplig lag och tvister

16.1. Dessa Användarvillkor skall regleras av och verkställas enligt svensk lag. Båda parter godkänner att domstolarna i Sverige skall ha icke-exklusiv domsrätt för reglering av varje tvist, oenighet eller anspråk som uppstår på grund av eller i anslutning till detta Avtal eller brott mot, avbrytande av eller ogiltighet för Avtalet.

17. Kontaktuppgifter

17.1. För att få hjälp med konto- eller och betalningsrelaterade frågor, vänligen skicka en förfrågan till vår minnsmig.se på adress nedan. Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att svara inom rimlig tid, men vi lämnar inga garantier av något slag att eventuella frågor kommer att besvaras inom en viss tid och/eller att vi kommer att kunna ge tillfredsställande svar på sådana frågor.

17.2. Du kan kontakta minnsmig.se angående dessa Användarvillkor eller andra frågor om Tjänsten enligt följande: